Voorpagina
Veel gestelde vragen
Leveringsvoorwaarden

 Zoeken  

 Leveringsvoorwaarden (verkort)

Printervriendelijke versie afdrukken.
Auteursrecht
Door het geven van een opdracht vrijwaart u ons van auteursrechtelijke aanspraken op het printen of vermenigvuldigen van originelen waarop een auteursrecht op ligt.
 
Uitsluiting van herroepingsrecht van de opdracht
Omdat de producten voor u worden vervaardigd overeenkomstig uw specificaties, dan wel persoonlijk van aard zijn, kunt u na de opdracht te hebben gegeven de opdracht niet meer herroepen.

Schade aan ingebrachte goederen
Door het geven van een opdracht waarvoor u eigen goederen aanlevert, zoals kleding, papier e.d. vrijwaart u ons van een vergoeding voor enige directe of indirecte schade als de goederen door de bewerking en verwerking in de breedste zin van het woord zijn beschadigd of verloren zijn gegaan.

Levering en levertijd
Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen, zult u ons vrijstellen van enige vergoeding voor schade, direct of indirect. door overschrijding van een door ons aanvaarde leveringstermijn.

Uitvoering
Klachten zullen wij zo snel mogelijk corrigeren. Echter, door een bestelling bij ons te plaatsen, gaat u ermee akkoord dat u, nadat u de goederen aan derden heeft geleverd, ons niet meer aansprakelijk zult stellen voor onze fouten in uw opdracht. M.a.w. Ook u moet onze leveringen controleren voordat u goederen aan derden overdraagt.
De complete leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK Den Haag en in alle winkels zichtbaar aanwezig.